2017 Thích Viết. Quản trị máy chủ HọcVPS Script. Máy chủ lưu trữ tại Hosting Việt.